Medicinsko-biokemijski laboratorij Ljubica ŠkoF

O LABORATORIJU:
 

Laboratorij je samostalna organizacijska jedinica u sustavu primarne zdravstvene zaštite, surađuje s ambulantama unutar primarne zdravstvene zaštite kao i ambulantama medicine rada.

Laboratorijske pretrage koje obavlja MBL Ljubica Škof navedene su popisu pretraga i pružaju osnovne informacije o uzorkovanju, vremenu izdavanja nalaza, a sve u skladu s DVI-NN 197/2003 Pravilnik o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji, te udovoljavaju zahtjevima i potrebama pacijenata i liječnicima opće i obiteljske medicine, pedijatrima i ginekolozima kao i liječnicima ambulanti medicine rada. MBL Ljubica Škof primjenjuje analitičke metode i pripadajuće referentne intervale koji su u skladu s DVI-HKMB/2 Harmonizacija laboratorijskih nalaza u području opće, specijalne i visokodiferentne medicinske biokemije. Upute za pripremu prije ispitivanja također se nalaze na mrežnim stranicama, ali i na prijemnom mjestu u laboratoriju u obliku radnih uputa (RU).

U MBL Ljubica Škof pridaje se velika važnost na upravljanje kvalitetom. Zbog toga provodimo niz postupaka kojima osiguravamo visoku razinu kvalitete svojih usluga. Kvaliteta analitičkih postupaka važan je dio sveukupne kvalitete rada te se provjerava kroz svakodnevnu unutrašnju provjeru kvalitete svih pretraga koje se rade u laboratoriju, a uz pomoć komercijalnih kontrolnih uzoraka licenciranih proizvođača.

Periodički se u laboratoriju provodi i vanjska provjera kvalitete rada svih pretraga u točno zadanim vremenskim razmacima (ciklusima). Vanjsku kontrolu kvalitete provode stručne organizacije osposobljene za njihovu provedbu:

CROQALM- Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini
ESfEQA- European Society for External Quality Assessment (Heidelberg, German), DIN EN ISO/IEC 17043:2010.
LABQUALITY- Medical Laboratory Quality Control (Helsinki, Finland), ISO 9001:2015.